Aktuality

Pilotování prvních úloh na školách

pátek 11. listopadu 2011

Při výběru škol jsme zvolili strategii co nejpestřejší palety, tzn. podle lokality, typu školy, úrovně. Mezi žáky 5. a 9. tříd nám učitelé pomohli předvybrat vždy 20 žáků od nejslabšího po nejlepšího (posuzovali je nikoli podle známek, ale podle jejich schopností pracovat s informacemi). S každým žákem vedla rozhovor kombinovaný s praktickými úkoly komise odborníků (složená z metodiků a učitelů). Otázky a úkoly byly předem připravené. Komise pak žáky zařazovala do kategorií, podmínkou zařazení žáka do kategorie byla shoda všech členů komise.Takto zařazení žáci pak prošli pilotním testem a to, jak odpověděli na kterou položku testu, nám ukáže, které úlohy jsou vhodné pro danou kategorii obtížnosti. Pak budeme moct vytvářet testové úlohy příměřené dané kategorii, takže žák nebude zbytečně stresován nepřiměřeně obtížnými úlohami.


Logolink: EU, MSMT, OPV, Scio